Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Program wyrównywania różnic między regionami II. PDF Drukuj

W dniu 12.07.2012r. Powiat Lubartowski przystąpił do „Programu wyrównywania różnic między regionami II” ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Adresaci programu i obszary wsparcia:

·  obszar B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) - zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

 1. realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier w zakładzie bądź placówce lub zakładach opieki zdrowotnej bądź placówkach edukacyjnych, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 1.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 2. likwidacja barier w placówce bądź zakładzie lub zakładach opieki zdrowotnej bądź placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, planowana jest na terenie podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,

·  obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

 1. realizator programu (samorząd powiatowy) zgłosi i udokumentuje wykonalność projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych,
 2. utworzenie spółdzielni socjalnej planowane jest na terenie podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,

·  obszar D (likwidacja barier transportowych) - organizacje pozarządowe, gminy i powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych,

 1. realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier transportowych,
 2. likwidacja barier transportowych planowana jest w powiecie położonym na terenie podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,

·  obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich) - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,

 1. adresat pomocy zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji działań służących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt, o dofinansowanie którego będzie występował w ramach Programu Operacyjnego finansowanego ze środków europejskich,
 2. realizacja projektu planowana jest na terenie podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,

Termin składania wniosków w tym obszarze upływa z dniem 15 listopada 2012r.

·  obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 1. realizator programu (samorząd powiatowy) zgłosi potrzebę, otrzymania poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących wyłącznie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych),
 2. realizacja zadań planowana jest w powiecie położonym na terenie podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju.

Zadanie dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

 1. wsparcie osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w zakresie usług i instrumentów rynku pracy,
 2. dotację dla osób fizycznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 3. dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
 4. zwrot kosztów przystosowania i adaptacji stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 5. zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
 6. zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy,
 7. finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
 8. refundację kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych,

Warunkiem przystąpienia do realizacji programu jest nieposiadanie :

 1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

Termin składania wniosków przez projektodawców w ramach realizacji programu w przypadku obszaru B, C, D, G do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie upływa z dniem 24.07.2012r.

Szczegółowe procedury oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie