Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Zarząd Powiatu z absolutorium PDF Drukuj
Piątek, 23 Czerwiec 2017 11:01

W ostatnią środę, 21 czerwca odbyła się XXV sesja Rady Powiatu w Lubartowie, której przedmiotem było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubartowie.

 

 

 

Zanim jednak Radni wypowiedzieli się w przedmiocie udzielenia absolutorium, Skarbnik Powiatu – p. Wojciech Serwatko, w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 r., sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Odczytano także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu. W dalszej kolejności radna Grażyna Szafrańska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie, przedstawiła pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, poparty pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Po przeprowadzonej dyskusji Rada Powiatu w Lubartowie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2016 r.

Finalnie, już po raz trzeci w tej kadencji, Rada Powiatu pozytywnie oceniła działalność Zarządu Powiatu w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatu Lubartowskiego i udzieliła mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu, czym potwierdziła, że budżet realizowany był prawidłowo, zgodnie z zasadami celowości, legalności, rzetelności
i gospodarności, poprawnie rachunkowo i zadowalająco merytorycznie.

W imieniu Rady Powiatu w Lubartowie jej Przewodniczący p. Henryk Zdunek złożył Zarządowi Powiatu podziękowania
za owocną współpracę w realizacji zadań Powiatu Lubartowskiego. Podkreślił, że należyte wykonanie budżetu za 2016 rok i dobrze zrealizowane zadania wpłynęły pozytywnie na funkcjonowanie i wizerunek jednostki, a udzielone absolutorium jest tego potwierdzeniem.

K. Portka [ORG]

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie