Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Informacja Starosty Lubartowskiego dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności PDF Drukuj
Wtorek, 22 Styczeń 2019 10:01

            W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 oraz z 2019 r. poz. 2540) informuję, że z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

              Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe.

            Zgodnie z art. 1 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1)      mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2)      mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3)      o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez Starostę Lubartowskiego wykonującego zadanie
z zakresu administracji rządowej.

Zaświadczenie wydawane jest z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela, po wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Opłatę skarbową należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21 – 100 Lubartów lub na konto Gminy Miasto Lubartów prowadzone w PKO Bank Polski S.A., numer 95 1020 3147 0000 8902 0102 7945.

Właściwy organ doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostanie przekazane, w terminie 14 dni od dnia jego wydania, do Sądu Rejonowego w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Informacja o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia opłaty, a także o możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wnoszenia zostanie podana w zaświadczeniu.

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 oraz z 2019 r. poz. 2540).

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 oraz z 2019 r. poz. 2540), w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).

Wpłaty opłat rocznych z tytułu przekształcenia lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na konto tutejszego Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Lubartowie nr 22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 lub w kasie urzędu.   

Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa zostanie doręczone po dniu 31 grudnia 2019 r. osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w 2020 r. mogą zgłosić do dnia 1 lutego 2020 r. W przypadku wniesienia przez te osoby lub spółdzielnie mieszkaniowe opłaty jednorazowej za przekształcenie w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości 60%.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie,
ul. Słowackiego 8, 21 – 100 Lubartów, w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, w pokoju nr 210 (II piętro),
w godzinach od 730 do 1530 lub pod nr telefonu (81) 855 24 67. 

 

Pismo PDF

GEO

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie