Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

VIII sesja Rady Powiatu w Lubartowie PDF Drukuj
Poniedziałek, 28 Październik 2019 08:36

Sesja Rady Powiatu w LubartowiePrzewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie - Tomasz Marzęda zaprasza na posiedzenie VIII sesji Rady Powiatu, który odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8.

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Powiatu w Lubartowie.
4. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubartowskiego za rok szkolny 2018/2019.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,
b) pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,
c) określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych, ceny za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym oraz sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Lubartowskiego,
d) zamiaru przekształcenia Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie poprzez zmianę siedziby,
e) zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Lubartowie poprzez zmianę siedziby,
f) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego w Lubartowie w pięcioletnie Technikum Zawodowe w Lubartowie,
g) podjęcia współdziałania przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L od centrum miejscowości Pałecznica do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821”,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
i) zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2019 rok,
j) emisji obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
k) emisji obligacji serii I19, J19, K19, A20, B20, C20, D20, A21, A22 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
l) zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego,
m) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Lubartowie,
n) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Lubartowie.
7. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, członków Zarządu Powiatu i inne osoby do tego zobowiązane.
8. Informacja Starosty o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W LUBARTOWIE
(-)
Tomasz Marzęda

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie