Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

ZARZĄD POWIATU W LUBARTOWIE PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Czwartek, 24 Listopad 2011 15:01

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 95 mieszkańców - osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych

Okres realizacji zadania ustala się od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Na realizację zadnia przewidziana jest dotacja na mieszkańców Domu umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz posiadających skierowania wydane przed dniem 1 stycznia 2004r., której ogólna kwota w 2012 roku wynosi 568 213 zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzynaście zł.).

Wysokość przekazywanych dotacji na realizację zadania określona będzie w uchwale budżetowej Rady Powiatu w Lubartowie i przekazywana będzie w miesięcznych transzach podmiotowi realizującemu zadanie.
Koszty utrzymania mieszkańców Domu umieszczonych po 1 stycznia 2004 r. ponosi mieszkaniec, rodzina lub gmina – zasady odpłatności ustalone są w art. 60 i następnych ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:
• szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
• informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
• kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
• informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
• informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
• informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie
• deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Ofertę należy przygotować wg. następujących zasad:
a)  formularz oferty należy przygotować w języku polskim,
b)  oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane),
c)  nie należy zmieniać układu pytań,
d)  oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać -nie dotyczy-),
e)  podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.    


Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do trzech miesięcy od daty uzyskania);
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2010 lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
3) statut podmiotu uprawnionego (jeżeli jest wymagany ze wzglądu na status prawny podmiotu);
4) zezwolenie Wojewody Lubelskiego na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony;
2) jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) koszty realizacji zadania;
4) udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczna członków podmiotu uprawnionego ubiegającego się o realizację zadania;
6) ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działając wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, przy czym oferta ta wskazuje, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, a także sposób reprezentacji podmiotów, wobec organu administracji publicznej. Podmioty te przyjmując zlecenie realizacji zadania ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: "Oferta na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 95 mieszkańców - osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych." w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do godz. 15.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 10 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiatlubartowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Lubartowie.

 Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Lubartowie
(-)
Fryderyk Puła

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie