Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

ZARZĄD POWIATU W LUBARTOWIE PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Czwartek, 24 Listopad 2011 15:03

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia dwóch świetlic profilaktyczno – wychowawczych na terenie Powiatu Lubartowskiego w roku 2012

 

Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania nastąpi w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
Rodzaj zadania:
Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego – świetlic dla 40 dzieci z terenu Powiatu Lubartowskiego.
Wysokość dotacji na realizację zadania:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2012 r. wynosi łącznie 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące zł).
Warunki przyznawania dotacji:
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) prowadzące działalność
w zakresie pomocy społecznej,
Oferta powinna zawierać:
• zamiar realizacji zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Lubartowskiego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez objęcie dzieci działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi na poziomie standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1455),
• szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierającego opis planowanego działania
• informacje o terminie i miejscu realizacji zadania
• kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
• informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania
• informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania
• informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
• deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
• informację o prowadzeniu działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
• informację o posiadanym doświadczeniu w realizacji określonego typu zadania,
• zobowiązanie do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami.


Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
• przygotowane na formularzu zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
• formularz oferty należy przygotować w języku polskim,
• nie należy zmieniać układu pytań,
• oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać -nie dotyczy-),
• podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
• złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do trzech miesięcy od daty uzyskania);
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2010 lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;
3) statut podmiotu uprawnionego;

Oceny ofert co do wyboru oferenta dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Lubartowskiego.
Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony;
2) jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) koszty realizacji zadania;
4) udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczna członków podmiotu uprawnionego ubiegającego się o realizację zadania;
6) ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem uprawnionym,
a Powiatem Lubartowskim, która określi szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania.
Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności i może zostać zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2012 r.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Sekretariacie  Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 , 21-100 Lubartów lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej.
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
O wynikach konkursu podmioty, które złożyły ofertę  w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia. Wyniki rozstrzygnięcia podane zostaną także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie i na stronie internetowej Powiatu Lubartowskiego –
www.powiatlubartowski.pl


Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Lubartowie
(-)
Fryderyk Puła

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie