Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Szanowni Konsumenci.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 roku Rzecznik Konsumentów przebywa na urlopie.
Za utrudnienia przepraszamy.

konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu pomocy społecznej PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 30 Czerwiec 2011 07:47

Załącznik

do Uchwały Nr 104/11

Zarządu Powiatu w Lubartowie

z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu
pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu Powiatu

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

I.       RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ

 

Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej:

 

1. Realizacja projektu ”Razem łatwiej – wsparcie niespokrewnionych rodzin zastępczych w powiecie lubartowskim”

 1)      Kampania informacyjna dotycząca rodzicielstwa zastępczego – mająca na celu promowanie tworzenia niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze.

W ramach Kampanii zaplanowano następujące działania:

a.       Ogłoszenia i artykuły w lokalnej prasie promujące rodzicielstwo zastępcze,

b.       Wydruk plakatów i ulotek informacyjno – promocyjnych,

c.       Zorganizowanie konkursu z nagrodami pt. „Moja rodzina” dla dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinach zastępczych (do wyboru):

 • plastyczny,
 •  literacki,
 •  fotograficzny,

d.       Napisanie i wydanie poradnika dla rodziców – „Vademecum rodzica zastępczego”

 

2)   Trening Umiejętności Rodzicielskich – warsztaty szkoleniowe 30 godz. zajęć dla 44 osób (2 grupy po 22 osoby),

 

3)   Moderowanie grupy wsparcia rodzin zastepczych - Edukacja grupy samokształceniowej

 

4)  Edukacyjne warsztaty kompetencji wychowawczo-społecznych dla dzieci w podziale na 3 grupy wiekowe.

 

 5)  Wyjazd integracyjno- edukacyjny dla wszystkich uczestników

 

 •  wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tych zadań w 2011 roku wynosi 33 170,00 zł.

 

2. Realizacja projektu „Start” - wsparcie procesu usamodzielnienia w powiecie lubartowskim”- w ramach projektu zaplanowano:

 

1.     Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 3 moduły

 

Moduł I  Trening umiejętności społecznych

Moduł II  Trening kompetencji społecznych

Moduł III Zarządzanie własnymi zasobami

 

Liczba uczestników – grupa 10 osobowa.

Czas realizacji – 11 warsztatów (12 godz.)

 

2.    Doposażenie gospodarstwa domowego usamodzielnianych wychowanków w niezbędny sprzęt AGD

 

3.   Spotkania grupy wsparcia.

1)      Odkrywanie sposobów profilaktyki zdrowotnej

 • 2 warsztaty wyjazdowe

 

2)      Odkrywanie sztuki poprzez teatr,

 

 • 1 wyjazdy do teatru muzycznego lub im. Osterwy w Lublinie.

 

 • wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tych zadań w 2011 roku wynosi 26 800,00 zł.

 

II.    ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1.       Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

2.       Złożona oferta realizacji zadania musi być kompletna, czytelnie wypełniona (pismem komputerowym lub ręcznie), podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie
ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób realizacji wraz z wymaganymi załącznikami, zgodna z nowym wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) – wzór dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu http://www.powiatlubartowski.pl

3.       Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

2)      kopie statutu (dokument potwierdzający prowadzenie przez oferenta działalności statutowej

w dziedzinie, której dotyczy oferta) potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

3)      sprawozdanie merytoryczne (opis działalności) i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok; w przypadku organizacji działającej krócej

za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.

 

 • w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem
  i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

 

4.       Podmiot, który składa oferty na kilka zadań, powinien złożyć na każde zadanie odrębną ofertę.

5.       Każda oferta wraz z załącznikami musi być umieszczona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1)      pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres;

2)      tytuł i nr zadania z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej - PCPR”.

6.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8.       Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

9.       Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach.

10.   Podstawą realizacji zadań będzie niezwłoczne zawarcie umów po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

11.   Oferent, któremu przyznano kwotę dotacji może zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania jeszcze przed podpisaniem umowy. Korekta powinna być złożona
w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy.

12.   Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Starostwa i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

13.   Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Starostwa ponosi wnioskodawca.

14.   Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizacje zadania będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Powiatu i na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

15.   Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu  w Lubartowie.

16.   Decyzje Komisji wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu w Lubartowie.

 

III. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

 

1.      Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej:

Przewidywany termin realizacji zadania nr 1) i nr 2): sierpień – grudzień 2011 r.

a)      zadanie nr 1) - Realizacja projektu ”Razem łatwiej – wsparcie niespokrewnionych rodzin zastępczych w powiecie lubartowskim”

 

b)      zadanie nr 2) - Realizacja projektu „Start” - wsparcie procesu usamodzielnienia w powiecie lubartowskim”

 

IV.  TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.       Termin składania ofert upływa z dniem 21 lipca 2011 roku (do godz. 1500, decyduje data wpływu).

2.       Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8, 21 – 100 Lubartów
w zapieczętowanej kopercie.

3.       Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany (faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

4.       Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.

5.       Odpowiedzialność za dostarczenie ofert w terminie spoczywa na wnioskodawcy.

6.       Informacja o niniejszym ogłoszeniu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu http://www.powiatlubartowski.pl , na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8 oraz na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie http://www.pcprlubartow.pl i na tablicy ogłoszeń PCPR przy ul. Szaniawskiego 62 ,

 

V.     TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 

1.       Otwarcie złożonych ofert przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Lubartowie nastąpi w dniu 22 lipca 2011 r. o godz. 900.

2.       Wybór ofert nastąpi w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną:

1)      Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty:

a)      Oferta jest kompletna jeżeli:

- dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki i załączniki spełniają wymogi ważności,

- wypełnione zostaną wszystkie pola oferty.

b)      Oferta jest poprawna jeżeli:

- złożona jest na właściwym formularzu,

- złożona jest w terminie określonym w ogłoszeniu,

- na pierwszej stronie oferty określony jest rodzaj zadania zgodny z ogłoszeniem,

- złożona jest przez podmiot uprawniony do złożenia oferty,

- działalność statutowa podmiotu jest zgodna z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu,

- wypełniona jest pismem komputerowym lub ręcznie (czytelnymi drukowanymi literami),

- termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu,

- kalkulacja planowanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym,

 

 • Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej, wypełniając dla każdej oferty indywidualny arkusz oceny formalnej,
 • po zakończeniu oceny formalnej wszystkich ofert, Komisja Konkursowa sporządza w formie załączników do protokołu prac komisji, wykaz ofert ocenionych pozytywnie pod względem formalnym oraz wykaz ofert ocenionych negatywnie, które nie spełniły warunków formalnych wraz z podaniem przyczyn.

 

2)      Ocena merytoryczna ofert – wyłącznie oferty pozytywne pod względem formalnym. Kryteria oceny:

a)      Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta – max. 15 pkt:

- posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania – max. 5 pkt.

- dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju, także ewentualne rekomendacje oferenta – max. 5 pkt.

- ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności

i terminowości ich realizacji oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych z Powiatu Lubartowskiego na ten cel środków – max. 5 pkt.

b)      Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – max. 25 pkt.:

- zgodność zadania z rodzajem zadań publicznych wymienionych w niniejszym ogłoszeniu – max. 5 pkt.

- efektywność wykorzystania środków finansowych przez oferenta – max. 5 pkt.

- wkład własny oferenta przeznaczony na realizację zadania – max. 5 pkt.

- przewidywana liczba adresatów zadania – max. 5 pkt.

- planowany sposób promocji zadania,  PCPR  i Powiatu  jako podmiotu udzielającego dotacji – max. 5 pkt.

c)      Wysokość środków publicznych przeznaczonych przez Powiat Lubartowski na realizację zadania – max. 20 pkt:

- przydatność oferty z punktu widzenia Powiatu – max. 10 pkt.

- zdolność Powiatu do sfinansowania projektu – max. 10 pkt.

 

 • Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
 • Oferty, które otrzymają poniżej 25 pkt. nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową
  do udzielenia dotacji.
 • Komisja dokonuje oceny merytorycznej i sporządza w formie załączników do protokołu prac Komisji, wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji wraz z propozycją jej wysokości oraz wykaz ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji z podaniem przyczyny.

 

3.      Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawia wyniki prac Zarządowi Powiatu w formie protokołu wraz z załącznikami.

4.      Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Lubartowie w formie uchwały.

5.      Informacje o podmiotach, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym oraz o podmiotach, których oferty nie zostały wybrane, zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu http://www.powiatlubartowski.pl,  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8 oraz na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie http://www.pcprlubartow.pl i na tablicy ogłoszeń PCPR przy ul. Szaniawskiego 62 ,

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadań publicznych ze środków Powiatu Lubartowskiego jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach
i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadań (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.) informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Zarząd Powiatu w Lubartowie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  Departamentu Świadczeń Rodzinnych

2.       Dodatkowe informacje w sprawie składania ofert można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 62, tel. 81 854 33 29, 854 21 28

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

W LUBARTOWIE

   (-)

    Fryderyk Puła

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie