Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ogłoszenia
IV Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym PDF Drukuj
Czwartek, 22 Wrzesień 2016 13:40

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: lubartowskiego, bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego i włodawskiego.

Zmagania uczestników odbędą się w trzech etapach:
• Etap I – szkolny
• Etap II – powiatowy
• Etap III – regionalny

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin IV Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym Lubartów
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 

 
Ogłoszenie PDF Drukuj
Poniedziałek, 06 Czerwiec 2016 13:27

Dotyczy postępowania na opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą "Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej Powiatu Lubartowskiego".

 

Pliki do pobrania:

 Informacja wynik zapytania ofertowego

 

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
Czwartek, 12 Maj 2016 14:12
 

Lubartów, dnia 12.05.2016 r.

IRE.041.9.3.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lubartowski
ul. Słowackiego 8
21-100 Lubartów

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.                  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą „Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej Powiatu Lubartowskiego” którego przedmiotem będzie zakup wyposażenia pracowni i warsztatów oraz roboty budowlane (modernizacja i adaptacja) istniejącej infrastruktury, służącej kształceniu praktycznemu i rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów, należącej do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie. Studium wykonalności musi odpowiadać wymaganiom aktualnych wytycznych programowych „Studia wykonalności projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020” z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz innym wymaganiom wskazanym w aktualnym Regulaminie Konkursu zamkniętego nr RPLU.13.06.00-IZ.00-06-001/16 dla działania 13.6, ogłoszonego przez Instytucje Zarządzającą RPO WL 2014 - 2020.

Studium wykonalności musi być kompletne, złożone z części opisowej i obliczeniowej, musi zawierać wszelkie dane umożliwiające prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie.  Studium wykonalności powinno w szczególności obejmować charakterystykę projektu pod względem wykonalności technicznej, prawnej, analizy finansowej i ekonomicznej, luki finansowej oraz rozwiązań alternatywnych realizacji projektu z uzasadnieniem przyjętego rozwiązania, jak również analizę wrażliwości, instytucjonalną oraz wpływu projektu
na środowisko. Zamówienie studium wykonalności obejmuje również doradztwo i pomoc świadczone przez Wykonawcę przy ustaleniu finalnego kształtu i zakresu projektu tak, aby zdobył on możliwie wysoką ilość punktów na etapie oceny merytorycznej. Wykonawca uzyska dostęp do konta Zamawiającego w generatorze wniosków Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 – 2020 (LSI 2014) celem sprawdzenia poprawności przeniesienia przekazanych danych.

Wykonawca dokona poprawy studium wykonalności w przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą, dotyczących bezpośrednio przedmiotowego studium wykonalności bądź dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu i zarazem implikujących konieczność dokonania zmian w ww. studium – na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Ponadto Wykonawca dokona jednorazowej, nieodpłatnej aktualizacji studium na etapie przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego, przekazane nie później niż na 14 dni przed wymaganym terminem aktualizacji.

2.                  Opracowanie obejmuje Studium wykonalności (część opisową i obliczeniową) w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej – część opisową w postaci edytowalnej, w układzie umożliwiającym Zamawiającemu łatwe przeniesienie do generatora LSI 2014 – 2020 oraz część obliczeniową w postaci pliku wypełnionego arkusza kalkulacyjnego, zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014 - 2020.

Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pt.: PROGRAM ROZWOJU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA LATA 2015-2022 PDF Drukuj
Piątek, 04 Grudzień 2015 15:19

W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych dokumentu pt.: Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022” na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. –o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 18 pkt 3, art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1649 z późn.zm.), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXVIII/253/10 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubel. Nr. 135, poz. 2260) podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

Więcej…
 
Wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w powiecie lubartowskim w latach 2014-2017” w roku 2015. PDF Drukuj
Czwartek, 03 Wrzesień 2015 07:50

Uchwałą Nr 156/15 Zarząd Powiatu w Lubartowie w dniu 28 sierpnia 2015 r dokonał wyboru realizatora ”Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w powiecie lubartowskim w latach 2014-2017” w roku 2015.

Szczegóły (link do BIP)

 

sporz. Wydział Spraw Społecznych

 
Ogłoszenie - ,,Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu" PDF Drukuj
Środa, 08 Lipiec 2015 10:25

Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu
w kraju w latach 2015-2019, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 7

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie