Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ogłoszenia
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Wtorek, 18 Sierpień 2009 13:13

          Na prośbę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podajemy do publikacji wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce. Wyrok ten, dotyczący prawa do pokojowego zgromadzenia, zapadł w wyniku rozpatrzenia skargi wniesionej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej do Trybunału na podstawie art. 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 

Pliki do pobrania: (kliknij aby pobrać)

Wyrok Trybunału.pdf

 
OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO PDF Drukuj
Wtorek, 14 Lipiec 2009 13:35

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę.

           Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 i 7, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z 2008 roku) oraz art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 w związku z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

ZAWIADAMIAM

           o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GASPOL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jana Pawła II 80 z dnia 03 lipca 2009 roku, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drugiego stanowiska przeładunku autocystern w rozlewni gazu płynnego w Lubartowie, na działce gruntu nr ewid. 90/5 położonej w Lubartowie ul. Gazowa 1, obręb 8-Za Fabryką.

          Zgodnie z art. 33 ustawy o dostępie do informacji, strony mogą składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia, dot. dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie, w Starostwie Powiatowym w Lubartowie w pokoju nr 59, w godz. 730-1300.

 
Zawiadomienie PDF Drukuj
Środa, 01 Lipiec 2009 13:55

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 i 7, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z 2008 roku), art. 10 i 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity w Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm./; art.5 ust.1 pkt.9 i art. 28 ust. 2, ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - „Prawo budowlane” /tekst jednolity w Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ zawiadamia się, że na wniosek Gminy Serniki, 21-107 Serniki, z dnia 02 czerwca 2009 roku (uzupełniony w dniu 01 lipca 2009 roku) wszczęto postępowanie administracyjne dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę, przebudowę i remont oczyszczalni ścieków, z wewnętrznymi instalacjami; zlokalizowanej na działkach gruntu nr 1381/1, 1386/1, 1573/2, położonych w m. Wola Sernicka, gm. Serniki.


Ze zgromadzonymi aktami sprawy można zapoznać się w tut. Starostwie Powiatowym w Lubartowie w pokoju Nr 58 (w godzinach 730-1300) w terminie 21 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Nie zajęcie stanowiska w ciągu w/w terminu potraktowane będzie jako brak zastrzeżeń do zastosowanych rozwiązań.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 
OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO PDF Drukuj
Nr AB 7351/221/09
OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227), art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 w związku z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, art.5 ust.1 pkt.9, art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - „Prawo budowlane” /tekst jednolity w Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./,
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 7

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie