Statystyczne Badania Rolnicze Drukuj

Urząd Statystyczny informuje o prowadzonych badaniach rolniczych. Na stronie internetowej Powiatu Lubartowskiego publikujemy terminy, przeprowadzanych badań. Jednocześnie informujemy, że badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza że badana jest pewna część gospodarstw rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców zwracamy się do rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, z prośbą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej państwa.

Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw rolnych. Dotychczas badania te były realizowane przez osoby zawodowo związane z rolnictwem, zatrudnione w urzędach gmin lub ośrodkach doradztwa rolniczego i tym samym znane mieszkańcom prowadzącym działalność rolniczą. W tym roku ankietowe badania rolnicze będą po raz pierwszy prowadzone również przez pracowników (ankieterów) Urzędu Statystycznego w Lublinie poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni. W 2012 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych ankieterzy będący pracownikami Urzędu Statystycznego w Lublinie będą prowadzić następujące rolnicze badania ankietowe:
- Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich – prowadzone w dniach 11 czerwca – 4 lipca,
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej – prowadzone dwa razy w roku w dniach 11 czerwca – 4 lipca i 1-14 grudnia,
- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego – prowadzone trzy razy w roku w dniach 2-16 kwietnia, 1-13 sierpnia i 1-14 grudnia,
- Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym – prowadzone dwa razy w roku w dniach  11 czerwca – 4 lipca i 3-14 grudnia,
- Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku – prowadzone w dniach 17-24 sierpnia,
- Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych – prowadzone w dniach 25 października – 9 listopada,
- Badanie sadów według gatunków roślin – prowadzone w dniach 24 września – 8 października.
Natomiast ankieterzy z poszczególnych gmin będą realizować badania:
- Badanie plonów zbóż ozimych – prowadzone w dniach 19 czerwca – 2 lipca,
- Badanie plonów ziemniaków – prowadzone w dniach 17 – 24 sierpnia.

Rolnicze badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza że badana jest pewna część gospodarstw rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców zwracamy się do rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, z prośbą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej państwa.
Każdy z ankieterów posiada legitymację ankietera wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie. Tożsamość ankieterów – pracowników urzędu statystycznego można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Lublinie – tel. 81 533-20-51.
Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm.
Uprzejmie prosimy o przychylność i współpracę z ankieterami.

Informacja: Urząd Statystyczny w Lublinie