Posiedzenie PZZK Drukuj

W dniu 21 czerwca 2012r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się, zgodnie z rocznym planem pracy, posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Starostwa Lubartowski Fryderyk Puła, który przywitał członków zespołu oraz zaproszonych pracowników urzędów gmin i miast z terenu Powiatu Lubartowskiego.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Łukasz Semeniuk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. Przedstawił on plan działania szpitala na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych na obszarze powiatu.  Celem opracowania takiego planu jest stworzenie koncepcji reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zabezpieczenie odpowiednich sił i środków koniecznych do zapewnienia właściwego funkcjonowania powiatu w momencie zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych.
Kolejny temat, jaki pojawił się w trakcie posiedzenia to zasady działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie w przypadku zagrożenia radiacyjnego. Przedstawiono schematy działania w trzech różnych sytuacjach: zagrożenie  radiacyjne w zakładzie pracy, na obszarze powiatu oraz w skali całego kraju. Przypomniano także założenia Powiatowego planu dystrybucji jodku potasu w przypadku zagrożeń radiacyjnych dla terenu powiatu lubartowskiego oraz wynikające z przepisów prawnych normy przydziału tabletek jodku potasu w poszczególnych grupach wiekowych:

Ostatnim punktem posiedzenia były procedury postępowania w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych, agresywnych, wolno żyjących oraz postępowania ze zwłokami zwierząt padłych. Zagadnienie zostało zreferowane przez Henryka Kadłubiaka z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubartowie, który omówił następujące kwestie: zwierzęta padłe – postępowanie ze zwłokami, zwierzęta wolno żyjące na terenie zurbanizowanym, zwierzęta wolno żyjące ranne i agresywne oraz wypadek komunikacyjny z udziałem zwierzęcia.

Tekst: Anna Pożarowszczyk Wydział Zarządzania Kryzysowego, ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lubartowie

Autor: Anna Kołodyńska