Zaproszenie na VII sesje Rady Powiatu w Lubartowie Drukuj

Przewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie - Tomasz Marzęda zaprasza na posiedzenie VII sesji Rady Powiatu, który odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów V i VI sesji Rady Powiatu w Lubartowie.
4. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Lubartowskiego w 2018 r.
7. Sprawozdania roczne kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu lubartowskiego w 2018 r.
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie za I półrocze 2019 r.
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie za I półrocze 2019 r.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za I półrocze 2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 i przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2019-2022 w I półroczu 2019 r.
11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Statut Powiatu Lubartowskiego,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Lubartowie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia,
d) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Firleju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Firleju,
e) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Ostrowie Lubelskim w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim,
f) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego w Lubartowie w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie,
g) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie,
h) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lubartowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubartowie,
i) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Stępnia w Kocku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Stępnia w Kocku,
j) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kocku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kocku,
k) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Lubelskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Lubelskim,
l) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrowie Lubelskim w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrowie Lubelskim,
m) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego w Lubartowie w pięcioletnie Technikum Zawodowe w Lubartowie,
n) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego nr 2 w Lubartowie w pięcioletnie Technikum Zawodowe nr 2 w Lubartowie,
o) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego w Kocku w pięcioletnie Technikum Zawodowe w Kocku,
p) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego w Ostrowie Lubelskim w pięcioletnie Technikum Zawodowe w Ostrowie Lubelskim,
q) stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Lubartowie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Lubartowie,
r) stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Ostrowie Lubelskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowie Lubelskim,
s) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Lubartowie w Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,
t) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski,
u) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
v) zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2019 rok.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie sesji.

Serdecznie Zapraszam!

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W LUBARTOWIE
(-) Tomasz Marzęda