Rok 2020

1. Remont drogi powiatowej nr 1510 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1509 L Antonin Nowy – Kunów o długości 3 357,0 m (gm. Firlej). Całkowity koszt to ponad 850 tys. zł. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz gm. Firlej.

 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1529 L o długości 2 598 m w miejscowości Sobolew. Inwestycja realizowana była w trzech etapach. Zakres robót dla etapu I i II obejmował przebudowę sieci teletechnicznej, energetycznej, wykonanie obustronnych rowów przydrożnych, przebudowę i budowę przepustów, budowę nowej konstrukcji jezdni oraz zjazdów. Etap III obejmował wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz przebudowę i budowę przepustów. Koszt inwestycji to ponad 3,7 mln zł, z czego ponad 2,4 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki na realizację inwestycji pochodzą również z budżetu gm. Firlej i Kamionka.

 

3. Remont drogi powiatowej nr 1524 L w miejscowości Wola Przybysławska (gm. Abramów). Zakres prac na odcinku o długości 1 290,0 m obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej oraz wykonanie umocnienia zjazdów kruszywem łamanym. Koszt inwestycji to około 500 tys. zł. Inwestycje sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz gm. Abramów.

 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 L o długości 310 m na odcinku Szczuchnia – Rawa w gm. Michów. Zakres robót obejmował wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi, wykonanie warstwy ścieralnej oraz umocnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym. Koszt inwestycji to ponad 86 tys. zł. Inwestycje sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz gm. Michów.

 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L o długości 920 m w Lubartowie (ul. Wierzbowa). Zakres prac obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, przebudowę i budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę skrzyżowań z ulicami miejskimi. Ponadto wykonano przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Koszt inwestycji to ponad 2,4 mln zł, z czego ponad 1,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L o długości niemal 2,3 km w miejscowości Serniki i Wola Sernicka. Zakres robót obejmował wykonanie poszerzeń konstrukcji jezdni, przebudowę i budowę chodników, przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych. Koszt inwestycji to ponad 3,2 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki na realizację inwestycji pochodzą również z budżetu gm. Serniki.

 

7. Przebudowa mostu o długości 12,5 m na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L w miejscowości Stara Jedlanka (gm. Uścimów). Zakres prac obejmował z branży drogowej wykonanie warstwy ścieralnej, chodników jednostronnych, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, poboczy oraz przepustów. Powstały miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, zatoki autobusowe. Zakres prac z branży mostowej obejmował m. in. wzmocnienie belek tworzących konstrukcję obiektu oraz montaż barieroporęczy mostowych. Koszt inwestycji to ponad 2,9 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

Rok 2019

 

 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L w Blizocinie (gm. Jeziorzany). Na odcinku o długości 235 m wyrównano nawierzchnię drogi mieszanką mineralno-asfaltową oraz wykonano warstwę ścieralną. Całkowity koszt to 110 tys. zł. Inwestycje sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

 

 

2. Przebudowa mostu o długości 16,7 m na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L o długości 397 m w miejscowości Samoklęski (gm. Kamionka). Wartość robót to niemal 1,2 mln zł, z tego ponad 589 tys. zł pochodzi z dotacji budżetu państwa z tzw. rezerwy mostowej.

 

 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L o długości 1,7 km w miejscowości Górka Kocka. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej drogi oraz wykonanie chodników z kostki brukowej. Koszt inwestycji to ponad 1,8 mln zł, z czego ponad 988 tys. zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki na realizację inwestycji pochodzą również z budżetu Gminy Kock.

 

 

4. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1503 L w Kocku. Na odcinku o długości 432 m wybudowano chodnik z kostki betonowej, ustawiono bariery oraz poręcze ochronne. Całkowity koszt to niemal 200 tys. zł. Inwestycje sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz gminy Kock.

 

 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L w miejscowości Giżyce (gm. Michów). Zakres prac na docinku 845 m obejmował wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi, wykonanie warstwy ścieralnej, zjazdów oraz umocnienie poboczy kruszywem. Koszt inwestycji to ponad 322 tys. zł, w tym 193 tys. zł pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L w miejscowości Chlewiska (gm. Lubartów). Prace polegały na wyrównaniu nawierzchni drogi mieszanką mineralno-bitumiczną oraz wykonaniu warstwy ścieralnej na długości 433 m. Całkowity koszt przeprowadzonych prac to 190 tys. zł. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

 

 

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L w miejscowości Luszawa (gm. Ostrówek) o wartości ponad 375 tys. zł.
Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy drogi z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej oraz wykonanie warstwy ścieralnej na długości 940 m. Inwestycja sfinansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Ostrówek.

 

 

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L w miejscowości Blizocin (gm. Jeziorzany) o długości 630 m i wartości 250 tys. zł. Wykonano podbudowę drogi z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, warstwę ścieralną oraz uzupełniono pobocza gruntem. Inwestycja sfinansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Jeziorzany.

 

 

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy (gm. Firlej) o wartości ponad 280 tys. zł. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy drogi z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej oraz wykonanie warstwy ścieralnej na długości 680 m. Inwestycja sfinansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Firlej.

 

 

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L w miejscowości Annówka (gm. Kock) o długości 848 m i wartości ponad 321 tys. zł. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy drogi z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz uzupełnienie poboczy. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Kock

 

 

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L w miejscowości Wola Przybysławska (g. Abramów) o wartości ponad 448 tys. zł. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy drogi z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej oraz wykonanie warstwy ścieralnej na długości 1 000 m. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Abramów.

 

 

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L w miejscowości Ciotcza (g. Abramów) o wartości ponad 235 tys. zł. Zakres przeprowadzonych prac obejmował wykonanie podbudowy drogi oraz wykonanie warstwy ścieralnej na długości 530 m. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Abramów.

 

 

13. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1521 L i 1514 L w miejscowości Marcinów g. Abramów. Na odcinku
o długości 327 m wybudowano chodnik z kostki brukowej. Całkowity koszt to ponad 206 tys. zł. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Abramów.

 

 

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów (g. Firlej). Zakres przeprowadzonych prac obejmował wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej na odcinku o długości 592 m., wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym. Wykonano warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-asfaltowych, a także uzupełniono pobocza drogi. Wartość wykonanych robót to 193 tys. zł. Przebudowa drogi została sfinansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Firlej.

 

 

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś – Brzostówka) w g. Serniki. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy drogi oraz ułożenie warstwy ścieralnej na długości 1,12 km. Koszt inwestycji to ponad 438 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Serniki.

 

 

16. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1514 L w Michowie. Na odcinku o długości 400 m wybudowano chodnik z kostki brukowej oraz zjazdy na posesje. Całkowity koszt to ponad 164 tys. zł. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

 

 

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1253 L w Leszkowicach (g. Ostrówek) o długości 240 m i wartości ponad 89 tys. zł. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy drogi oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

 

 

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 L w miejscowości Uścimów-Kolonia. Prace polegały na wykonaniu podbudowy drogi oraz ułożeniu warstwy ścieralnej na długości 150 m. Całkowity koszt przeprowadzonych prac to ponad 67 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

 

 

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L na wysokości miejscowości Bratnik w kierunku Kozłówki (g. Kamionka). Przeprowadzone roboty polegały na wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną - asfaltową na długości 1 km. Wykonawcą robót była firma FEDRO z Osiecka. Całkowity koszt inwestycji to ponad 159 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

 

 

20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L o długości 768 m przy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (g. Kamionka).
Zakres przeprowadzonych prac obejmował wykonanie pasów rowerowych, wykonanie przebudowy istniejącej jezdni, wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi, położenie nowej nawierzchni warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej asfaltu. Po obu stronach jezdni wykonano pasy ruchu przeznaczone dla rowerów o długości ok. 1500 m i szerokości 1,5 m. Przebudowa obejmowała budowę chodników oraz zjazdów z koski brukowej i kruszywa. Przebudowano istniejące zatoki autobusowe. Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych oznakowanie pionowe i poziome jezdni oraz nowo powstałych pasów rowerowych. Wykonawcą robót była firma PRD Lubartów S.A. Inwestycja finansowana ze środków budżetu Powiatu Lubartowskiego (50%) oraz ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych (50%) w łącznej kwocie 1 960 457,40 zł.