1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.
4. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie Powiatu Lubartowskiego;
3) posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych;
4) posiadają, co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje oraz wiedzę w zakresie przepisów prawa dotyczącego trzeciego sektora;
5) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
6) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
5. Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy nadsyłać w terminie do dnia 10 stycznia 2021 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Spraw Społecznych ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów.
6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.
7. Komisje konkursowe zostaną powołane w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu w Lubartowie .
8. Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (1. ogloszenie_o_naborze_2022.rtf)Ogłoszenie63 kB2021-12-29 12:56
Pobierz plik (2. formularz_zgloszenia.rtf)Formularz zgłoszenia51 kB2021-12-29 12:57
Pobierz plik (3. oswiadczenie_przedstawiciela.rtf)Oświadczenie przedstawiciela45 kB2021-12-29 12:57
Pobierz plik (4. oswiadczenie.docx)Oświadczenie25 kB2021-12-29 12:57
Pobierz plik (KLAUZULA_INFORMACYJNA_2022.doc)Klauzula informacyjna34 kB2021-12-29 12:57