KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
Starostwo Powiatowe w Lubartowie informuje, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. zostają wznowione stacjonarne dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lubartowskiego.
Wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerami telefonów:
- punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie - 691 803 378
- punkty w Ostrowie Lubelskim. Kocku, Jeziorzanach i Firleju – 695 479 038

(numer czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30)
W dalszym ciągu preferowaną formą udzielania porad prawnych pozostają konsultacje telefoniczne pod wyżej wskazanymi numerami telefonów.

Należy pamiętać o stosowaniu się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
- ZAKRYWANIU UST I NOSA (obowiązek stosowania masek)
- DEZYNFEKCJI RĄK
- ZACHOWANIU BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Informacja dotycząca tymczasowego zawieszenia osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin, informujemy o czasowym zawieszeniu osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Porady prawne będą udzielane telefonicznie pod numerami telefonów (numery telefonów dostępne tylko podczas danego dyżuru).
W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.docx
wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf
Wszelkie bieżące informacje na temat funkcjonowania porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lubartowskiego będą zamieszczane na stronie www.powiatlubartowski.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.


logo porady wwwW związku z ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej od 1 stycznia 2019 roku rozszerzeniu uległ katalog osób mogących skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego.
Do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej - uprawniona jest obecnie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

 

NPP NPO NIEP2Informacja - Niepełnosprawni W znowelizowanej ustawie zrezygnowano z zamkniętego katalogu osób uprawnionych a uprawnioną do uzyskania pomocy jest każda osoba fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, bezpośrednio w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, telefonicznie pod numerem: 691 803 378 lub poprzez zgłoszenie e-mail.

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

W sposób szczególny z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą kobiety w ciąży, które z porad prawnych czy obywatelskich skorzystać mogą poza kolejnością. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym poniżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nowa ustawa wprowadza także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Polega ono na udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Na terenie powiatu lubartowskiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywać się będzie w punkcie NPP w Ostrowie Lubelskim.

Od przyszłego roku kolejną formą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy będzie mediacja na etapie przedsądowym.

W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać przekierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do „innych systemów pomocy” , które obejmują „w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej”.

 

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lubartowskiego:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
  ul. Szaniawskiego 64, 21 – 100 Lubartów:
  godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – Adwokaci
  godz. 11:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku – Radcowie Prawni
  tel: 691 803 378, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dom Pomocy Społecznej w Kocku
  ul. Kościuszki 1, 21 – 150 Kock:
  godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa
  tel: 691 712 976, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
  ul. Unicka 5, 21 – 110 Ostrów Lubelski:
  godz. 12:30 – 16:30, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa
  punkt poradnictwa obywatelskiego
  tel: 691 712 976, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBARTOWSKIEGO

 

pomoc prawna 3

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

DOTYCZĄCA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2019), zwanego dalej RODO informujemy, że:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lubartowski, z siedzibą w: 21-100 Lubartów ul. Słowackiego 8,
   2. W Starostwie Powiatowym w Lubartowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lubartowie pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
   4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 194),
   5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych z zachowaniem i w granicach obowiązujących przepisów, którymi mogą być:
    1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
    2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, tj. zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przez 3 lata od daty ich złożenia.
   7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
   10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

KOMUNIKAT

 

pomocprawna

 

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

 

 

 Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

SPO