30 maja obchodzimy ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Ten dzień ma na celu rozwijać i popularyzować rodzicielstwo zastępcze w Polsce. To święto wspaniałych ludzi, którzy pod swój dach przyjęli dzieci. Dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać pod opieką swoich rodziców biologicznych. Czasem są to obarczone żałobą sieroty zupełne. Czasem są to dzieci, które zaznały tylko zaniedbań, przemocy, strachu przed pijącym rodzicem. Czasem są to dzieci rodziców odbywających karę pozbawienia wolności. Są to dzieci, które przeżyły już sporo, a potrzebują poczuć się znowu dziećmi, zaznać beztroski, braku niepokoju o następny dzień.

Z założenia piecza zastępcza ma być tymczasowa. Oznacza to, że dziecko pozostaje u rodzica zastępczego na czas postępowania sądowego, w trakcie którego rodzic biologiczny powinien podjąć wysiłek, aby swoje dziecko odzyskać – pójść na terapię odwykową, znaleźć stałą pracę, naprostować swoje życie. Często tego nie robi, pomimo zapewnień, a więc po kilku latach zostaje jej pozbawiony i dziecko może zostać przysposobione / adoptowane przez kogoś innego. Jako, że dziecko zna już bezpieczne środowisko rodziny zastępczej, to właśnie ona może wystąpić z wnioskiem o przysposobienie. Bywa też i tak, że dziecko do pełnoletności pozostaje w zawieszeniu pomiędzy rodziną biologiczną a zastępczą, bo postępowanie sądowe zakończy się na ograniczeniu praw rodzicom. Dziecko często utrzymuje kontakt z rodziną, spotyka się, a nawet odwiedza, a na stałe mieszka z rodziną zastępczą.

Istnieje przekonanie, że trudno jest zostać opiekunem zastępczym. Jednak wymagania są możliwe do spełnienia przez praktycznie każdego z nas. Aby zostać rodziną zastępczą niezawodową, wystarczy mieć stały dochód (w przypadku pary wystarczy by pracowała / prowadziła działalność /pobierała emeryturę itp. jedna osoba) i miejsce dla dziecka oraz dobry stan zdrowia. Można być samotnym opiekunem lub żyć w związku partnerskim. Można wynajmować mieszkanie. Nie trzeba mieć oddzielnego pokoju dla przyjmowanego dziecka. Można opłacać alimenty, byleby nie mieć ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiego względem swojego dziecka. Procedury, do których trzeba przystąpić, to badania psychologiczno – pedagogiczne, co w dużej mierze oznacza rozmowę z przedstawicielami Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej; wpuszczenie do swojego domu urzędników, by pokazać tenże dom, porozmawiać o sobie i swojej motywacji do bycia rodziną zastępczą. Potem odbycie 55-godzinnego szkolenia kandydackiego. To tyle…by móc pomóc potrzebującym dzieciom.

W powiecie lubartowskim działa aktualnie prawie 80 rodzin zastępczych, w których przebywa ponad setka dzieci – od niemowlaków po studentów. Opiekunowie zastępczy to zwykli ludzie o ogromnych sercach. Każdy mija ich w sklepie, w parku, w urzędzie. Dla nas są to super bohaterowie, choć nie noszą peleryny. Rodziny zastępcze są niemalże w każdej gminie w naszym powiecie. Ich funkcjonowanie jest kluczowe, aby dzieci w trudnej sytuacji życiowej mogły zaznać bezpiecznej przystani, która będzie miała ogromny wpływ na ich przyszłość. W 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie odnotowało łącznie 3438 zapytań z Polski o możliwość umieszczenia w pieczy zastępczej 9072 dzieci, które nie mogły dalej pozostać pod opieką swoich rodziców. Zapotrzebowanie na kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczej jest ogromne i pilne!

Rodzice zastępczy to osoby, które realnie na co dzień działają cuda: zszywają zranione serca, uczą kontroli własnych emocji; uczą tego, że w domu, w rodzinie jest bezpiecznie, że tu ich wszyscy akceptują i wspierają.  Rodzic zastępczy podnosi po upadku, całuje potłuczone kolana, zabiera do lekarza, pomaga odrabiać prace domowe, oklaskuje występy szkolne, pokazuje świat. Przytula w nocy, gdy dziecko budzi się od koszmarów. Pociesza, gdy zerwie dziewczyna /chłopak. Świętuje dobre oceny, zdane testy, egzaminy na prawo jazdy, maturę. Rodzic zastępczy ociera dyskretnie swoje łzy, wysyłając dziecko na studia. Broni jego praw na posiedzeniach sądu, wypowiada w imieniu dziecka, kiedy często nikt nie jest jego rzecznikiem, kiedy głośno wybrzmiewa tylko głos rodzica biologicznego. Rodzice zastępczy z powiatu lubartowskiego są w wieku wczesnodorosłym aż po emerytalny, z różnymi doświadczeniami, z różnymi historiami życiowymi. Mają swoje dzieci, a nawet wnuki, ale są i bezdzietni – z wyboru lub wskutek losu. Są to siostry, bracia, babcie (a nawet prababcie!), dziadkowie, kuzynowie, ciocie i wujkowie – realni i przyszywani, a więc obcy dla dziecka. Ale łączy ich jedno – znaleźli w sobie siłę i oceany cierpliwości, zaopiekowali się dziećmi w momencie, kiedy one tego potrzebowały, otworzyli dla nich dom i serca.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie kolejny już raz zorganizowało Piknik
dla rodzin zastępczych w ramach obchodów ogólnopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
Jest to forma podziękowania, okazania ogromnej wdzięczności za trud, jaki nasze rodziny wkładają w pomoc potrzebującym dzieciom, nie tylko z naszego powiatu, ale także promowanie rodzicielstwa zastępczego. Taka właśnie forma świętowania spotkała się z dużym zainteresowaniem, w tym roku, uczestniczyło w spotkaniu ok. 120 osób. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Lubartowski Jan Sławecki. „Piknik z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co utwierdza nas w przekonaniu, że takie działania są potrzebne” – powiedział Krzysztof Karczmarz Wicestarosta Lubartowski – witając przybyłych gości.

Obchody święta rodzin zastępczych to okazja do podziękowań dla  wszystkich opiekunów potrzebujących dzieci. „W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników PCPR w Lubartowie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dziękujemy wszystkim, którzy postanowili dać dzieciom szczęście, spokój i szczęśliwy dom. Pragniemy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę, opiekę nad dziećmi – mówi Magdalena Monist dyrektor jednostki – za spędzony czas, rozmowy, zapewnienie im radosnego dzieciństwa, spokojnego domu, stabilizacji, a przede wszystkim za okazaną miłość. Dziękujemy za każdy uśmiech, który dzięki Państwa opiece zagościł na twarzach dzieci. Dziękujemy za promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Życzmy wytrwałości, siły, sukcesów oraz nieustannej satysfakcji z podejmowanych wysiłków. Dziękujemy za otwartość na potrzeby dzieci i za to, że jesteście z nami! Równocześnie zachęcamy wszystkich, którzy czują w sobie chęć pomagania innym do stworzenia domu potrzebującym dzieciom, jako ich rodzice zastępczy”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Do akcji poza uczniami i kadrą pedagogiczną szkoły włączyli się także pracownicy starostwa powiatowego. Wicestarosta Krzysztof Karczmarz uczestniczył w zajęciach pokazowych odbywających się w szkole.
Ósmoklasiści, którzy zdecydowali się odwiedzić RCEZ i poznać ofertę edukacyjną jednostki wzięli udział w pokazowych lekcjach i warsztatach, a także mogli zapoznać się z działaniami szkolnych kół zainteresowań.
Spotkanie było okazją do wręczenia nagród w konkursach: fotograficznym – „Dzikie wysypiska śmieci na terenie Powiatu Lubartowskiego” oraz „Wyjątkowe jednostki – autorytety”.
Akcję poboru krwi swoim patronatem objął starosta Jan Sławecki.
 

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article

Informujemy, że na dzień 5 czerwca 2024 r. na godz. 13.00 została zwołana II sesja Rady Powiatu w Lubartowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr I/24 z dnia 7 maja 2024 r.
4. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Lubartowskiego za 2023 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie za 2023 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Lubartowskiego za 2023 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Lubartowie.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Lubartowie.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu w Lubartowie.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Lubartowie.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu w Lubartowie.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lubartowskim a Powiatem Cieszyńskim w sprawie przyjęcia przez Powiat Cieszyński do realizacji zadania Powiatu Lubartowskiego polegającego na prowadzeniu powiatowego ośrodka wsparcia tj. domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w Bazylice Św. Anny w Lubartowie.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej przy Parafii Św. Anny w Lubartowie.
18. Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie sesji.

Transmisja online dostępna będzie pod adresem:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1799/rada-powiatu-w-lubartowie.html

 

I sesja j r

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article