Zgodnie z Uchwałą Nr 983/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach.

Informacja o podmiotach które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego
w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2023 na realizację zadań publicznych

Szczegóły BIP

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Inf. Na Stronę Konkursy 2023 WYNIKI - POŻYTEK.docx)Konkursy 2023 WYNIKI - POŻYTEK19 kB2023-03-14 13:53

Informacja o podmiotach, które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2023 na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji:

Szczegóły BIP

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (1. na stronę - Zadania własne powiatu z zakresu promocji w 2023 - Wyniki.rtf)Zadania własne powiatu z zakresu promocji w 2023 - Wyniki103 kB2023-03-14 13:26

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  publicznych w 2023 r. z zakresu: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu; ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Szczegóły BIP

W załączeniu instrukcja wypełniania oferty.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (instrukcja_wypelniania_wniosku_2023.docx)Instrukcja wypełnienia oferty65 kB2023-01-30 12:33

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz podaje zasady ich zlecania w 2023 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Szczegóły BIP

 • Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 • Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.
 • W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 • zostały wskazane przez organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie Powiatu Lubartowskiego;
 • posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych;
 • posiadają, co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje oraz wiedzę w zakresie przepisów prawa dotyczącego trzeciego sektora;
 • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 • Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy nadsyłać w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Spraw Społecznych ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów.
 • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.
 • Komisje konkursowe zostaną powołane w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu
  w Lubartowie .
 • Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje
  się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 i 2185) dotyczące wyłączenia pracownika.
Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (1. Ogłoszenie Komisja org. pozarz. 2023.rtf)1. Ogłoszenie Komisja org. pozarz. 2023.rtf63 kB2022-12-09 09:25
Pobierz plik (2. zał. 1 Komisja org. pozarz. 2023.rtf)2. zał. 1 Komisja org. pozarz. 2023.rtf51 kB2022-12-09 09:26
Pobierz plik (3. zał. 2 Komisja org. pozarz. 2023.rtf)3. zał. 2 Komisja org. pozarz. 2023.rtf45 kB2022-12-09 09:26
Pobierz plik (4. zał. 3 Komisja org. pozarz..docx)4. zał. 3 Komisja org. pozarz..docx25 kB2022-12-09 09:26
Pobierz plik (KLAUZULA INFORMACYJNA 2023.doc)KLAUZULA INFORMACYJNA 2023.doc34 kB2022-12-09 09:26