Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article

Upał

Nowy zarząd i komisja rewizyjna Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego.

4 lipca odbyło się Walne Zebranie stowarzyszenia. Na posiedzeniu, w którym uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie i reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego z terenu naszego powiatu, wybrało na pięcioletnią kadencję nowe władze trzech członków zarządu i dwóch komisji rewizyjnej.

W skład zarządu weszli Janusz Bodziacki (reprezentant powiatu, delegowany przez Radę Powiatu w Lubartowie) jako prezes zarządu, Grzegorz Siwek (wójt gminy Firlej) jako wiceprezes oraz dr Michał Rola (wójt gminy Abramów) jako członek zarządu.

Do komisji rewizyjnej powołano Katarzynę Pietrzak (wójta gminy Jeziorzany) jako przewodniczącą oraz Elizę Smoleń (wójta gminy Uścimów) jako członka komisji.

W trakcie obrad omówiono: przygotowania do realizacji strategii ponadlokalnej dla obszaru powiatu lubartowskiego, wsparcie działań OSP i PSP oraz dożynek powiatowych, które odbędą się 1 września w Kocku. Ponadto dyskutowano o możliwości współpracy z Społeczną Strażą Rybacką, a także o współdziałaniu

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego przy organizacji zawodów „Kajakiem po Wieprzu” połączonych z konkursem kulinarnym dla KGW „Potrawy z ziemniaka”.

Po zakończeniu zebrania stowarzyszenia, starosta Jan Sławecki zaingerował obrady I Konwentu wójtów i burmistrzów powiatu lubartowskiego.

W jego trakcie dyskutowano na tematy związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. W tym, między innymi:

- o doświadczeniach i trudnościach przy wdrażaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. (Zgodnie z ww. ustawą Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przeciwieństwie do studium będzie on aktem prawa miejscowego, a samorządy zostały zobowiązane sporządzić Plany do końca 2025 roku);

- trwających pracach nad nowym planem transportowym dla powiatu lubartowskiego;

- o projektach zmian finansowania samorządów, będących sprawą kluczową a wręcz egzystencjalną dla JST;

- o mechanizmach prawnych związanych z audytem wynikających z ustawy o finansach publicznych, gdy kwota wydatków i rozchodów w budżecie JST przekroczy 40 mln zł.