Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Lubartowie Uchwałą Nr 1043/23 z dnia 29 listopada 2023 r. dokonał wyboru oferty i udzielił dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji w 2024r.:

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „NADZIEJA” – przyznana dotacja – 134 379,96 zł.

Szczegóły BIP