OGŁOSZENIE

 

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

 

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.
4. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie Powiatu Lubartowskiego;
3) posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych;
4) posiadają, co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje oraz wiedzę w zakresie przepisów prawa dotyczącego trzeciego sektora;
5) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
6) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

5. Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy nadsyłać w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Spraw Społecznych ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów.
6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.
7. Komisje konkursowe zostaną powołane w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu w Lubartowie .
8. Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Ogłoszenie Komisja org. pozarz. 2021.rtf)Ogłoszenie Komisja org. pozarz. 2021.rtf63 kB2020-12-09 10:56
Pobierz plik (zał. 1 Komisja org. pozarz. 2021.rtf)zał. 1 Komisja org. pozarz. 2021.rtf51 kB2020-12-09 10:49
Pobierz plik (zał. 2 Komisja org. pozarz. 2021.rtf)zał. 2 Komisja org. pozarz. 2021.rtf46 kB2020-12-09 10:50
Pobierz plik (zał. 3 Komisja org. pozarz..docx)zał. 3 Komisja org. pozarz..docx25 kB2020-12-09 10:51