Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXIII/22  z dnia 18 maja 2022 r.
 • Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
 • Sprawozdania roczne kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu lubartowskiego za 2021 rok.
 • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie za pierwsze półrocze 2022 r.
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za pierwsze półrocze 2022 r.
 • Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2043 i przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2026 w pierwszym półroczu 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2022 rok.
 • Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zamknięcie sesji.