ostrzezenie meteo

Informujemy, że na dzień 27 października 2023 r. na godz. 12.00 została zwołana L sesja Rady Powiatu w Lubartowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubartowskiego za rok szkolny 2022/2023.

5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2023 rok.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2024 roku.

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubartowski umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

12. Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych

oraz udzielonych odpowiedziach.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie sesji.

Transmisja online dostępna będzie pod adresem:

Link

 

 

19 października w siedzibie Starostwa Powiatowego pod dokumentem złożyli swoje podpisy starosta Tomasz Marzęda, wicestarosta Jacek Pożarowszczyk i Wójt Gminy Firlej Grzegorz Siwek . Dzięki współpracy pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym możliwe jest dokładne rozpoznanie lokalnych potrzeb i wybór najbardziej pilnych i potrzebnych inwestycji realizowanych przy wsparciu starostwa. Wartość całej inwestycji wyniesie prawie 2 miliony złotych. Remont tego odcinka drogi zakończy się jeszcze w tym roku.

 

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się ślubowanie pracowników samorządowych, które odebrał Sekretarz Michał Rola.

Pracownicy po raz pierwszy zatrudniani na stanowiskach urzędniczych zobowiązani są na mocy ustawy o pracownikach samorządowych do odbycia służby przygotowawczej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu (z zagadnień dotyczących między innymi: podstawy prawa finansów publicznych, techniki prawodawczej, KPA i innych związanych z pracą urzędnika samorządowego) przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków składają ślubowanie.

 

 

W dniach od 21 do 31 października 2023 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm

Nie wolno dotykać szczepionki

Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

 

1 lisy