tears gbd8fa5329 1920

 

Jeśli masz problem z samokontrolą i radzeniem sobie z własnymi negatywnymi emocjami, nie potrafisz komunikować się i rozwiązywać konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy POMOŻEMY CI W TYM!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że przygotowuje się do realizacji kolejnej edycji Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc z terenu powiatu lubartowskiego.

Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w programie prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zgłaszać można się osobiście lub poprzez ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne z terenu powiatu lubartowskiego a także przez kuratorów sądowych. Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu: 81 854 33 29 wew. 30 lub na stronie www.pcprlubartow.pl w zakładce „Interwencja kryzysowa”
Program skierowany jest do osób pełnoletnich, kobiet oraz mężczyzn, którzy nie radzą sobie z kontrolowaniem i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosują przemoc wobec swoich bliskich, a w szczególności dla osób:
✅ które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w Programie,
✅ skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
✅ stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia prowadzonej w ośrodkach opieki zdrowotnej (w ramach uzupełnienia podstawowej terapii),
✅ które samodzielnie podjęły decyzję o uczestnictwie w Programie tym samym akceptując fakt stosowania przemocy.
Udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest bezpłatny. Kandydaci do udziału w projekcie o terminie pierwszego spotkania zostaną poinformowani listownie.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY❗️

grafika: www.pixabay.com

Obwieszczenie 2023

Dziś w Sali Rycerskiej Starostwa  Powiatowego w Lubartowie odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Transmisja online rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie dostępna pod adresem:

https://powiatlubartowski.esesja.pl/

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XLI/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Nr XLII/23 z dnia 1 lutego 2023 r.
 5. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie za 2022 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lubartowskiego.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040).
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 — 2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lubartowskiego.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Lubartowskiemu według algorytmu na 2023 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2023 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.
 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.
 21. Podjęcie stanowiska w sprawie podjęcia stosownych działań organizacyjno-prawnych mających na celu ułatwienie interesantom ustalenia właściwego dla miejsca położenia ich nieruchomości nadzoru wodnego.
 22. Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie sesji.

23 marca została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Kołem Turystyki Rowerowej "RELAKS" a Starostwem Powiatowym w Lubartowie na dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego. W ramach otwartych konkursów ofert w roku 2023 na realizację zadań publicznych dofinansowano V Patriotyczny rajd rowerowy z Relaksem.