Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L od km 2+169,19 do km 4+860,98, od miejscowości Kozłówka do miejscowości Dąbrówka

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 9.288.752,39 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 5.573.251,43 zł

 Zakres robót:

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L od km 2+169,19 do km 4+860,98 długości 2 691,79 m. Zakres przebudowy obejmuje: wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach (do 6,00 m), wykonanie chodników, pasów ruchu dla rowerów, zatok parkingowych, przebudowę skrzyżowań z drogą powiatową nr 1547 L, wykonanie elementów odwodnienia drogi, wykonanie poboczy utwardzonych, przebudowę i budowę zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. bariery ochronne typu U-14a oraz balustrady ochronne U-11a.