Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557L od km 4+198,5 do km 11+145, od miejscowości Wola Sernicka do miejscowości Kaznów

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 10.686.721,87 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 6.348.559,05 zł

 Zakres robót:

 W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L o długości 6 946,5 m na odcinku od km 4+198,5 do km 11+145. Droga jednojezdniowa, dwupasmowa. Zakres planowanych robót: wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni na całej długości, poszerzenie istniejącej nawierzchni, budowa i remont istniejących chodników w m. Wola Sernicka, Wolka Zabłocka, remont istniejących zjazdów, remont lub przebudowa włączeń z drogami bocznymi, poprawa odwodnienia drogi przez oczyszczenie lub odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, a także oczyszczenie (odmulenie) istniejących przepustów.