Informujemy, że na dzień 27 października 2023 r. na godz. 12.00 została zwołana L sesja Rady Powiatu w Lubartowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubartowskiego za rok szkolny 2022/2023.

5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2023 rok.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2024 roku.

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubartowski umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

12. Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych

oraz udzielonych odpowiedziach.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie sesji.

Transmisja online dostępna będzie pod adresem:

Link