Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem, na okres 3 lat, część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1361,96 m2, położonej na działce nr 580, obręb 7 – Śródmieście, Gmina Miasto Lubartów, przy ul. Jana Pawła II 14 w Lubartowie, stanowiącej własność Powiatu Lubartowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr LU1A/00070319/0.

1. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1361,96 m², położonej na działce nr 580,

o pow. 0,1748 ha, w obrębie 7 - Śródmieście, Gmina Miasto Lubartów, ul. Jana Pawła II 14, 21-100 Lubartów, stanowiącej własność Powiatu Lubartowskiego.

2. Czas najmu – 3 lata.

3. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartów, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „169 UC” – obszar usług komercyjnych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:

- obiekty handlu detalicznego i hurtowego, obiekty gastronomii,

- banki, instytucje ubezpieczeń, dyrekcje lub zarządy jednostek gospodarczych, obiekty jednostek projektowych,

- obiekty turystyki, tereny koncentracji usług,

- usługi łączności wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi.

Dopuszcza się ponadto lokalizację: terenów zieleni, usług publicznych, urządzeń

komunikacyjnych, urządzeń infrastruktury technicznej, rzemiosła oraz nieuciążliwych

drobnych zakładów produkcyjnych, mieszkań związanych z użytkowaniem określonym

w przeznaczeniu podstawowym. Sposób zagospodarowania zgodny z mpzp.

4. Najemca zobowiązany jest ponosić opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu oraz podatkiem od nieruchomości.

5. Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu najmu: 20,00 zł netto za 1m2 + podatek VAT. Czynsz płatny z góry do 28 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury. Wynajmującemu przysługuje z dniem 1 lutego każdego następnego roku trwania umowy najmu, prawo podwyższania czynszu (bez wypowiedzenia warunków umowy) w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

6. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie ul. Słowackiego 8, sala nr 151 – sala posiedzeń (I piętro).

7. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu), w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „przetarg na najem części nieruchomości - Lubartów, ul. Jana Pawła II 14 – nie otwierać”,

w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, kompletnej oferty zawierającej poniższe elementy:

a) imię i nazwisko uczestnika, adres, nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, nr NIP i REGON;

b) umowę spółki cywilnej, odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż 6 miesięcy);

c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

d) pisemne oświadczenie, o tym że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości oraz jest świadomy, że na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności;

e) oferowaną miesięczną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni (wyższą niż wywoławcza);

f) określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie prowadzona na nieruchomości;

g) skróconą klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lubartowski

z siedzibą ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów. Więcej informacji, gdzie i dlaczego są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe znajdą Państwo na stronie

BIP- Starostwa Powiatowego w Lubartowie w zakładce Poradnik Interesanta/ Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – Klauzula informacyjna RODO – Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami. Podanie przez Panią/Pana danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych kontaktowych nie będzie możliwe kontaktowanie się z Panią/Panem

za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

8. Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 3 350,42 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt zł 42/100). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wyżej wymienione wadium, nie później niż do dnia 19 lutego 2024 roku, na konto Starostwa Powiatowego w Lubartowie Nr 49 8707 0006 0021 2063 2000 0002 prowadzone

w Banku Spółdzielczym w Lubartowie, tytułem: przetarg na najem nieruchomości – Lubartów ul. Jana Pawła II 14. Za termin jego wniesienia uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wybrana jako najemca odmówi podpisania umowy.

9. Organizator przetargu ma prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

10. Informacje na temat przetargu, w tym informację o możliwości obejrzenia nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, tel. kontaktowy: (81) 855-24-67, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.

11. Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie pod adresem: https://splubartow.bip.lubelskie.pl/ (znak dokumentu 1066/24).

 

budynek