Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie na łagodzenie skutków bezrobocia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w 2024 roku otrzymał kwotę 13 793 170 złotych

Są te środki na realizację:

 • programów regionalnych – 574 100 zł,
 • projekt współfinansowany z EFES PLUS (regionalny program 2021-2027) – 5 328 141, 29 zł,
 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego– 460 tys. zł,
 • Funduszu Pracy – 7 430 930 zł.

Środki finansowe, którymi dysponuje urząd przeznaczone będą między innymi na:

 • aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w tym prace interwencyjne, roboty publiczne, staże
 • szkolenia,
 • bony na zasiedlenie,
 • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • doposażenia, wyposażenia stanowiska pracy,
 • studia podyplomowe,
 • kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Społecznego Programy Regionalne (do których stosowne porozumienia zostały już podpisane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie) będą ukierunkowane na realizację: „Aktywizacji Zawodowej osób do 30 roku życia” oraz „Aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych”.

W ramach aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, (którego całkowity koszt to 492 tys. zł), przewidujemy:

 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 96 000 zł,
 • staże dla 20 osób na 6 miesięcy – 276 000 zł,
 • refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – 76 000 zł,
 • szkolenia indywidualne – 20 000 zł.

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych obejmuje organizowanie robót publicznych, na realizację tego zadania przygotowano 82 100 zł.

Jedną z bardzo ważnych form realizacji zadań PUP-u jest udzielanie wsparcie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który przeznaczony jest dla pracodawców i ich pracowników na podnoszenie lub uzupełnianie kwalifikacji zawodowych, co przyczynia się do ochrony miejsc pracy. W bieżącym roku Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie na KFS otrzymał kwotę 460 tys. zł. Środki te wydatkowane będą na podstawie priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Będzie to wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
 • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
 • w zakresie umiejętności cyfrowych,
 • osób pracujących w branży motoryzacyjnej,
 • osób po 45 roku życia,
 • skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 • w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Wszystkie te środki, którymi dysponuje Urząd Pracy na 2024 rok, będą służyć osobom bezrobotnym i pracodawcom z powiatu lubartowskiego.

 

1 PUP