Transmisja dostępna będzie pod adresem : https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1799/rada-powiatu-w-lubartowie.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr LI/23 z dnia 13 grudnia 2023 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji Nr LII/23 z dnia 27 grudnia 2023 r.

5. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Lubartowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku.

7. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 r.

8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie za 2023 rok.

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski za 2023 rok.

10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Lubelskim i włączenia go do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków gmin Powiatu Lubartowskiego.

12 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Firlej.

13.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

14.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

15 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lubartowskiego.

16 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.

17.Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lubartowie za 2023 r.

18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

19.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

20.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

21.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok. 

22.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

23.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie na 2024 rok.

24.Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Zamknięcie sesji.