Konferencja prasowa

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Ewy Zybały -starosty lubartowskiego, Jana Kanthaka - posła na Sejm RP, Łukasza Dula - specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania, urządzania lasu oraz LMN (przedstawicieli Nadleśnictwa Lubartów) oraz Heleny Chadaj - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Firleju,

 

Konferencja dotycząca przekazania w użytkowanie z prawem zabudowy działki o pow. 2002/4 o pow. 0,729 ha, zlokalizowanej w Firleju. Działka przekazana została na rzecz SOSW w Firleju przez Lasy Państwowe na czas nieokreślony na cele nauki, lecznictwa i wypoczynku ludności na wniosek starosty Ewy Zybały z dnia 3 marca br., starania starosty poparte zostały przez posła Jana Kanthaka oraz Nadleśnictwo Lubartów.

 

Dotychczas Starostwo i SOSW korzystali z działki na zasadzie umowy dzierżawy, która praktycznie uniemożliwiała jakiekolwiek inwestycje w tym nawet remontowe wykraczające poza drobne, bieżące utrzymanie przedmiotu dzierżawy.

 

Formalne przekazanie działki nastąpi w drodze umowy z Nadleśnictwem Lubartów. Po jej zawarciu uzyskane użytkowanie pozwoli na inwestycje, w tym prawo zabudowy, które musi być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej. Nieruchomość ta bezpośrednio graniczy z firlejowskim SOSW.