20 marca w Sali Rycerskiej starostwa w Lubartowie przedstawiciele gmin powiatu lubartowskiego spotkali się z Moniką Pawłowską, posłem na Sejm RP oraz Adrianem Stępniakiem, dyrektorem zarządzającym SIM Lubelskie sp. z o. o. Pani poseł przedstawiła najważniejsze założenia nowego programu rządowego dotyczącego budowy mieszkań społecznych.

Program Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe skierowany jest do gmin posiadających grunty, na których będzie można wybudować mieszkania socjalne. Przystępująca do programu gmina, a więc wchodząca do Spółki otrzyma 3 mln wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na pokrycie kosztów przygotowania inwestycji, tj opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej, projekt budowlany, koszty uzyskania pozwolenia na

budowę.

Zebranych na spotkaniu najbardziej interesowało jak duże koszty będzie musiała ponieść gmina w przypadku przystąpienia do programu. Jak zapewniła posłanka Monika Pawłowska

- Gmina nie będzie musiała ze swoich środków dopłacać do inwestycji, otrzyma 3 mln zł z RFRM, bezzwrotny grant w wysokości do 10 % kosztów inwestycji po uzyskaniu pozwolenia

na budowę. Kolejny grant bezzwrotny w wysokości do 35 % kosztów inwestycji. Około 15 % kosztów to partycypacja mieszkańców. Ostatnią składową jest preferencyjny kredyt SBC.

Program Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe skierowany jest do osób o niskich i średnich dochodach. Zastępuje dotychczasową formę jaką były TBS-y. Program ma być jedną z form

rozwiązania problemu dostępności tanich mieszkań. Najważniejszym założeniem jest pomoc osobom, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają tzw. “zdolność czynszową”, ich

dochody są za wysokie, aby mogły się starać o lokale komunalne oraz nie posiadają innych mieszkań. - Program zakłada również możliwość wykupu lokalu przez najemcę - mówiła

posłanka Pawłowska - zgodnie z zapisami odpowiedniej ustawy. Każda gmina wchodząca do Spółki, w uchwale rady gminy określi zasady i kryteria naboru najemców. Jednak zgodnie z założeniami programu SIM pierwszeństwo najmu będą miał osoby wychowujące

przynajmniej jedno dziecko a także osoby starsze.

 

 

 Gratulujemy pięknych prac i liczymy na podium! Rozstrzygnięcie konkursu 1 kwietnia 2023 r. 

                     

                               

 

Informujemy, że w dniach od 27 do 29 marca 2023 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w liczbie 30 dawek na 1 km2

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

Nie wolno dotykać szczepionki

Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii.

Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

* Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl

grafika: pixabay.com

 

lis

Informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Nadrzędną ideą konkursu jest promocja: przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców; innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”; działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu; włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy; przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Laureaci, których przedsięwzięcia nagradzane są w konkursie, wykazują nie tylko aktywną przedsiębiorczą postawę, lecz stanowią znakomity przykład skutecznego i efektywnego wykorzystania w swojej działalności zewnętrznych źródeł finansowania.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku. Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku.

Regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem: Link

Więcej informacji tutaj: Link

 

268276