Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki”
Data podpisania umowy: 18.09.2019 r.
Całkowita wartość inwestycji: 2 424 019,93 zł
Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 364 870,00 zł
Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 

Planowany zakres robót: wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, przebudowa i budowa chodników, budowa ścieżki rowerowej z ruchem rowerów poza jezdnią, przebudowa skrzyżowań z ulicami miejskimi, przebudowa istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.