Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821)
na odcinku od km 11+145 do km 12+453,50”

 

Data podpisania umowy: 10.07.2020 r.

 

Całkowita wartość inwestycji: : 2 279 294,89 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 213 180,00 zł

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 

Zakres robót: wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi, wykonanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach, budowę chodnika w m. Kaznów, budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz przebudowę istniejących przepustów. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 821 poszerzenie jezdni z 5,5 m - 6,0 m oraz budowa chodnika przy drodze z połączeniem z istniejącym chodnikiem przy drodze wojewódzkiej nr 821.