Nazwa projektu: „Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno – Etap I - III”
Data podpisania umowy: 27.04.2020 r.
Całkowita wartość inwestycji: 3 788 148,54 zł
Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 2 477 143,00 zł
Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 

Planowany zakres: Etap I - budowa drogi powiatowej w km 0+000 do km 0+987,22. Zakres robót: przebudowa sieci teletechnicznej, energetycznej, wykonanie obustronnych rowów przydrożnych, przebudowa i budowa przepustów, budowa nowej konstrukcji jezdni oraz zjazdów. Etap II - budowa drogi powiatowej od km 0+929,78 do granicy gm. Firlej z gm. Kamionka w km 1+898. Zakres robót: przebudowa sieci teletechnicznej i energetycznej, wykonanie obustronnych rowów przydrożnych, przebudowa istniejącego przepustu, budowa nowej konstrukcji jezdni oraz zjazdów. Etap III - budowa drogi powiatowej w gm. Kamionka od km 0+000 do km 0+700. W zakresie przewidziano m.in.: wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz przebudowę i budowę przepustów.