Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka – ETAP I

 

Data podpisania umowy: 7.12.2020 r.

 

Całkowita wartość inwestycji: 360 068,92 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 213 030,00 zł

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 

Zakres robót: wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych, wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania pionowego.