Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 L w miejscowości Ostrów Lubelski – ul. Żabia i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.05.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 4 981 469,66  zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 2 461 072,00 zł

Dofinansowano ze środków Państowego Funduszu Celowego

 

Zakres robót:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1570 L – ul. Żabia w Ostrowie Lubelskim od km 0+125,22 do km 0+448,50 poprzez wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni, nowej nawierzchni chodników, budowę i przebudowę zjazdów, poprawę odwodnienia drogi - remont istniejącego przepustu oraz wykonanie nowych wpustów deszczowych. Nastąpi przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 813.

- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, po prawej stronie ciągu dróg powiatowych nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów, przebudowa przepustu zlokalizowanego pod koroną drogi oraz przebudowa zatok autobusowych.