Zgodnie z Uchwałą Nr 570/21 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach.

Informacja o podmiotach, które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2021 na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji:

 

Zadania własne powiatu z zakresu promocji w 2021 r. - Wyniki

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu; ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Oferta - instrukcja wypełniania wniosku 2021.docx)Oferta - instrukcja wypełniania wniosku 2021.docx64 kB2021-03-12 14:32

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 16 b i art. 19 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) rozpoczynamy pracę nad opracowaniem powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. W pracach nad przygotowaniem dokumentu będzie uczestniczył powołany przez Starostę Lubartowskiego Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2021-2027.

OGŁOSZENIE

 

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Ogłoszenie Komisja org. pozarz. 2021.rtf)Ogłoszenie Komisja org. pozarz. 2021.rtf63 kB2020-12-09 10:56
Pobierz plik (zał. 1 Komisja org. pozarz. 2021.rtf)zał. 1 Komisja org. pozarz. 2021.rtf51 kB2020-12-09 10:49
Pobierz plik (zał. 2 Komisja org. pozarz. 2021.rtf)zał. 2 Komisja org. pozarz. 2021.rtf46 kB2020-12-09 10:50
Pobierz plik (zał. 3 Komisja org. pozarz..docx)zał. 3 Komisja org. pozarz..docx25 kB2020-12-09 10:51

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 11 ust. 1, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) i rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz § 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086) Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r.

 

Szczegóły BIP

 

Aktualizacja z dn. 10.12.2020 r.:

Uchwała – wybór oferty

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu; ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

 

Szczegóły ogłoszonych konkursów BIP

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2020 r. o godzinie 10:00.

 

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Oferta_instrukcja_wypełniania_wniosku.docx)Instrukcja wypełniania oferty62 kB2020-09-16 08:15