Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 11 ust. 1, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) i rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz § 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r.

Szczegóły na Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij aby zobaczyć)

Zarząd Powiatu w Lubartowie informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2023 roku.

Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 746/22 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 29 czerwca do 15 lipca 2022 r. poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej www.powiatlubartowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Uwagi i opinie do projektu dokumentu mogły składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie lub też przesłać pocztą na adres urzędu.

W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi dotyczące projektu Programu.

Zgodnie z Uchwałą Nr 746/22 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach.

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu lubartowskiego na temat przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Czas trwania konsultacji: od 29 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 r.

Informacja o podmiotach, które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2022 na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji:

Informacja o podmiotach które uzyskały dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2022 na realizację zadań publicznych:

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  publicznych w 2022 r. z zakresu: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu; ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Szczegóły BIP

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Oferta - instrukcja wypełniania wniosku 2022.docx)Instrukcja wypełniania oferty65 kB2022-01-17 10:33

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz podaje zasady ich zlecania w 2022 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Szczegóły BIP

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (1. ogloszenie_o_naborze_2022.rtf)Ogłoszenie63 kB2021-12-29 12:56
Pobierz plik (2. formularz_zgloszenia.rtf)Formularz zgłoszenia51 kB2021-12-29 12:57
Pobierz plik (3. oswiadczenie_przedstawiciela.rtf)Oświadczenie przedstawiciela45 kB2021-12-29 12:57
Pobierz plik (4. oswiadczenie.docx)Oświadczenie25 kB2021-12-29 12:57
Pobierz plik (KLAUZULA_INFORMACYJNA_2022.doc)Klauzula informacyjna34 kB2021-12-29 12:57

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz.1038) i art. 11 ust. 1, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) i rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz § 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r.

Szczegóły BIP