21 marca w Muzeum przy Bazylice św. Anny w Lubartowie odbyło się spotkanie Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny pod hasłem "Działając wspólnie, zdążymy". W spotkaniu dotyczącym bieżącej działalności stowarzyszenia udział wziął Tomasz Marzęda, Starosta Lubartowski.

 

 

Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda w kolorowych skarpetkach przyłączył się do akcji organizowanej przez Miejskie Przedszkole nr 1 w Lubartowie. Akcja prowadzona w Światowy Dzień Zespołu Downa ma zwrócić uwagę na potrzeby dzieci dotknięte tym zespołem oraz wpoić najmłodszym jak ważny jest szacunek do każdego człowieka.21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale Światowy Dzień Zespołu Downa. Data nie jest przypadkowa, nawiązuje do dodatkowego trzeciego genu w 21 parze chromosomów występującego u osób z tym zespołem.Ideą święta jest zwrócenie uwagi na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości społecznej o chorobie oraz promowanie praw tych osób do pełnego uczestniczenia tych osób w życiu społecznym. To także okazja do zniwelowania barier i przezwyciężenie krzywdzących stereotypów. Kolorowe skarpetki są symbolem Zespołu Downa. Odzwierciedlają niedopasowanie społeczne i genotypowe.

 

1679399008840

20 marca w Sali Rycerskiej starostwa w Lubartowie przedstawiciele gmin powiatu lubartowskiego spotkali się z Moniką Pawłowską, posłem na Sejm RP oraz Adrianem Stępniakiem, dyrektorem zarządzającym SIM Lubelskie sp. z o. o. Pani poseł przedstawiła najważniejsze założenia nowego programu rządowego dotyczącego budowy mieszkań społecznych.

Program Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe skierowany jest do gmin posiadających grunty, na których będzie można wybudować mieszkania socjalne. Przystępująca do programu gmina, a więc wchodząca do Spółki otrzyma 3 mln wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na pokrycie kosztów przygotowania inwestycji, tj opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej, projekt budowlany, koszty uzyskania pozwolenia na

budowę.

Zebranych na spotkaniu najbardziej interesowało jak duże koszty będzie musiała ponieść gmina w przypadku przystąpienia do programu. Jak zapewniła posłanka Monika Pawłowska

- Gmina nie będzie musiała ze swoich środków dopłacać do inwestycji, otrzyma 3 mln zł z RFRM, bezzwrotny grant w wysokości do 10 % kosztów inwestycji po uzyskaniu pozwolenia

na budowę. Kolejny grant bezzwrotny w wysokości do 35 % kosztów inwestycji. Około 15 % kosztów to partycypacja mieszkańców. Ostatnią składową jest preferencyjny kredyt SBC.

Program Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe skierowany jest do osób o niskich i średnich dochodach. Zastępuje dotychczasową formę jaką były TBS-y. Program ma być jedną z form

rozwiązania problemu dostępności tanich mieszkań. Najważniejszym założeniem jest pomoc osobom, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają tzw. “zdolność czynszową”, ich

dochody są za wysokie, aby mogły się starać o lokale komunalne oraz nie posiadają innych mieszkań. - Program zakłada również możliwość wykupu lokalu przez najemcę - mówiła

posłanka Pawłowska - zgodnie z zapisami odpowiedniej ustawy. Każda gmina wchodząca do Spółki, w uchwale rady gminy określi zasady i kryteria naboru najemców. Jednak zgodnie z założeniami programu SIM pierwszeństwo najmu będą miał osoby wychowujące

przynajmniej jedno dziecko a także osoby starsze.