Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ks. Szymona Tomaszewskiego

Ksiądz Szymon Tomaszewski w latach 1920 – 1950 był administratorem pa-rafii w Firleju. Był zaangażowany w działalność społeczności lokalnej, między innymi z jego inicjatywy powstała w 1938 r. szkoła w Firleju, dokonał prze-budowy kościoła, był działaczem harcerskim, organizatorem kół młodzieży wiejskiej i prezesem straży pożarnej w Firleju. W czasie okupacji hitlerowskiej pełnił funkcję kapelana IV Rejonu AK Firlej – Luszawa. Jako polski patriota i kapłan w swoim życiu kierował się ideą miłości do Ojczyzny i do drugiego człowieka. Narażając własne życie przez lata okupacji na terenie parafii w Firleju ukrywał żydowską rodziną Apelbaumów, która dzięki jego heroicznej postawie przeżyła wojnę. Ksiądz Szymon Tomaszewski za swoją patriotyczną postawę i działalność konspiracyjną w AK został postawiony przed komunistycznym sądem.

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19
z terenu województwa lubelskiego

 

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

 

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

Ślubowanie w RCEZ

Tradycją Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej jest uroczyste powitanie nowych uczniów podczas ślubowania klas pierwszych. Również w tym roku szkolnym, w październiku, miało miejsce to uroczyste wydarzenie. W kameralnych warunkach spowodowanych reżimem sanitarnym uczniowie ośmiu klas pierwszych Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia zostali oficjalnie przyjęci w poczet społeczności szkolnej.

Inicjatywa społeczna w dobie koronawirusa

W ramach inicjatywy polskiego biznesu na rzecz pomocy mieszkańcom i instytucjom w dobie pandemii, na terenie powiatu lubartowskiego, wykonano dezynfekcję i zabezpieczenie przed koronowirusem wskazanych pomieszczeń w szpitalu, Przedszkolu nr 4 oraz starostwie.

Edukacja przez zabawę

W ramach społecznej akcji polskich przedsiębiorców, mającej na celu wsparcie edukacji i profilaktyki zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, do dzieci z Przedszkola nr 4 w Lubartowie zawitały postacie z bajki Rodzina Treflików. Na koniec Trefliki „pozostawiły po sobie drobne upominki" dla dzieci i przedszkola (zabawki i bezalkoholowe środki biobójcze do dezynfekcji).