ostrzezenie meteo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie na łagodzenie skutków bezrobocia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w 2024 roku otrzymał kwotę 13 793 170 złotych

Są te środki na realizację:

 • programów regionalnych – 574 100 zł,
 • projekt współfinansowany z EFES PLUS (regionalny program 2021-2027) – 5 328 141, 29 zł,
 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego– 460 tys. zł,
 • Funduszu Pracy – 7 430 930 zł.

Środki finansowe, którymi dysponuje urząd przeznaczone będą między innymi na:

 • aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w tym prace interwencyjne, roboty publiczne, staże
 • szkolenia,
 • bony na zasiedlenie,
 • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • doposażenia, wyposażenia stanowiska pracy,
 • studia podyplomowe,
 • kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Społecznego Programy Regionalne (do których stosowne porozumienia zostały już podpisane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie) będą ukierunkowane na realizację: „Aktywizacji Zawodowej osób do 30 roku życia” oraz „Aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych”.

W ramach aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, (którego całkowity koszt to 492 tys. zł), przewidujemy:

 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 96 000 zł,
 • staże dla 20 osób na 6 miesięcy – 276 000 zł,
 • refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – 76 000 zł,
 • szkolenia indywidualne – 20 000 zł.

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych obejmuje organizowanie robót publicznych, na realizację tego zadania przygotowano 82 100 zł.

Jedną z bardzo ważnych form realizacji zadań PUP-u jest udzielanie wsparcie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który przeznaczony jest dla pracodawców i ich pracowników na podnoszenie lub uzupełnianie kwalifikacji zawodowych, co przyczynia się do ochrony miejsc pracy. W bieżącym roku Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie na KFS otrzymał kwotę 460 tys. zł. Środki te wydatkowane będą na podstawie priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Będzie to wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
 • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
 • w zakresie umiejętności cyfrowych,
 • osób pracujących w branży motoryzacyjnej,
 • osób po 45 roku życia,
 • skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 • w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Wszystkie te środki, którymi dysponuje Urząd Pracy na 2024 rok, będą służyć osobom bezrobotnym i pracodawcom z powiatu lubartowskiego.

 

1 PUP

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem, na okres 3 lat, część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1361,96 m2, położonej na działce nr 580, obręb 7 – Śródmieście, Gmina Miasto Lubartów, przy ul. Jana Pawła II 14 w Lubartowie, stanowiącej własność Powiatu Lubartowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr LU1A/00070319/0.

1. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1361,96 m², położonej na działce nr 580,

o pow. 0,1748 ha, w obrębie 7 - Śródmieście, Gmina Miasto Lubartów, ul. Jana Pawła II 14, 21-100 Lubartów, stanowiącej własność Powiatu Lubartowskiego.

2. Czas najmu – 3 lata.

3. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartów, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „169 UC” – obszar usług komercyjnych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:

- obiekty handlu detalicznego i hurtowego, obiekty gastronomii,

- banki, instytucje ubezpieczeń, dyrekcje lub zarządy jednostek gospodarczych, obiekty jednostek projektowych,

- obiekty turystyki, tereny koncentracji usług,

- usługi łączności wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi.

Dopuszcza się ponadto lokalizację: terenów zieleni, usług publicznych, urządzeń

komunikacyjnych, urządzeń infrastruktury technicznej, rzemiosła oraz nieuciążliwych

drobnych zakładów produkcyjnych, mieszkań związanych z użytkowaniem określonym

w przeznaczeniu podstawowym. Sposób zagospodarowania zgodny z mpzp.

4. Najemca zobowiązany jest ponosić opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu oraz podatkiem od nieruchomości.

5. Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu najmu: 20,00 zł netto za 1m2 + podatek VAT. Czynsz płatny z góry do 28 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury. Wynajmującemu przysługuje z dniem 1 lutego każdego następnego roku trwania umowy najmu, prawo podwyższania czynszu (bez wypowiedzenia warunków umowy) w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

6. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie ul. Słowackiego 8, sala nr 151 – sala posiedzeń (I piętro).

7. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu), w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „przetarg na najem części nieruchomości - Lubartów, ul. Jana Pawła II 14 – nie otwierać”,

w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, kompletnej oferty zawierającej poniższe elementy:

a) imię i nazwisko uczestnika, adres, nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, nr NIP i REGON;

b) umowę spółki cywilnej, odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż 6 miesięcy);

c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

d) pisemne oświadczenie, o tym że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości oraz jest świadomy, że na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności;

e) oferowaną miesięczną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni (wyższą niż wywoławcza);

f) określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie prowadzona na nieruchomości;

g) skróconą klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lubartowski

z siedzibą ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów. Więcej informacji, gdzie i dlaczego są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe znajdą Państwo na stronie

BIP- Starostwa Powiatowego w Lubartowie w zakładce Poradnik Interesanta/ Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – Klauzula informacyjna RODO – Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami. Podanie przez Panią/Pana danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych kontaktowych nie będzie możliwe kontaktowanie się z Panią/Panem

za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

8. Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 3 350,42 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt zł 42/100). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wyżej wymienione wadium, nie później niż do dnia 19 lutego 2024 roku, na konto Starostwa Powiatowego w Lubartowie Nr 49 8707 0006 0021 2063 2000 0002 prowadzone

w Banku Spółdzielczym w Lubartowie, tytułem: przetarg na najem nieruchomości – Lubartów ul. Jana Pawła II 14. Za termin jego wniesienia uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wybrana jako najemca odmówi podpisania umowy.

9. Organizator przetargu ma prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

10. Informacje na temat przetargu, w tym informację o możliwości obejrzenia nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, tel. kontaktowy: (81) 855-24-67, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.

11. Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie pod adresem: https://splubartow.bip.lubelskie.pl/ (znak dokumentu 1066/24).

 

budynek

ostrzezenie meteo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych i regionalnych na konferencję „Żywność wysokiej jakości – produkty tradycyjne i regionalne" , która odbędzie się 8 lutego br. o godz. 10:00 w Dworku Helena w Porosiukach k. Białej Podlaskiej.

Podczas konferencji zostaną omówione m. in.:

- zasady wpisywania na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- certyfikacja produktów regionalnych, ich wykorzystanie w zbiorowym żywieniu,

- możliwość sprzedaży własnych wyrobów,

- systemy jakości UE oraz polskie, dzięki którym można pozyskać środki finansowe na promocje swoich wyrobów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 lutego br. pod nr tel. 81 4416 802 lub 81 4416 538. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

zapNkon